Số người online :
40
Số lượt truy cập:
1800958
Phòng kiểm định chất lượng

 

Trưởng Ban: Ông Hồ Minh Hiệp
Điện thoại bàn: 0643. 827.281; Di động: 0907 067 443
Email: hominhhiep.hoga@gmail.com

Chức năng Nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng thanh tra kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; thực hiện kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục định kỳ.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các trường, các địa phương, các tổ chức có liên quan trong công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. (nếu có)

Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực kiểm định chất lượng.

Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiểm định chất lượng.

Phối hợp với các phòng ban, phòng chức năng, cán bộ trong việc thực hiện thẩm định chất lượng hàng kỳ.

Phối hợp với các phòng ban chức năng để nắm bắt, cng cấp thông tin, xử lý một cách thống nhất.

 

Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.