Số người online :
8
Số lượt truy cập:
2946564

Phòng kế toán - tài vụ

Kế Toán Trưởng: Bà Nguyễn Ngọc Hằng
Điện thoại bàn: 0643.720.999, Di động: 097 29 29 719
Email: hangnguyen803@gmail.com 

   Thực hiện các nhiệm vụ sau

- Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí theo kế hoạch, tổ chức, thực hiện công tác thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng các nguồn tài chính, quản lý vốn và tài sản theo luật định, quản lý chi tiêu của trường theo đúng kế hoạch và quy chế quy định.

- Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định. Giám sát việc thực hiện tài chính trong các hợp đồng kinh tế, giao dịch với các ngân hàng, kho bạc, theo dõi kịp thời báo cáo số dư trong các tài khoản nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm phân tích tình hình tài chính kịp thời trung thực trình Hiệu trưởng xem xét .

- Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, tài chính theo luật định.

- Lập báo cáo kế toán định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu quản lý của Hiệu trưởng.