Số người online :
27
Số lượt truy cập:
2946583

 

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 Chức năng & nhiệm vụ:

 2. Khoa có nhiệm vụ:

a) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

b) Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy học khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

c) Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học;

d) Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc đơn vị mình;

đ) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học;

e) Kết hợp cùng với phòng Đào tạo và các phòng chức năng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hàng năm. (Bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn)

f) Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của giáo viên, học sinh tại các xưởng thực hành do khoa  quản lý.

g) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

3. Khoa trực thuộc trường có trưởng khoa và có thể có các phó trưởng khoa do hiệu trưởng bổ nhiệm.