Số người online :
263
Số lượt truy cập:
1021367

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 28/11/2016 ĐẾN 04/12/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(28/11)

 

Thứ Ba 
(29/11)

Thứ Tư 
(30/11) 

Thứ Năm
  (01/12

 Thứ Sáu
(02/12) 

 Thứ Bảy
(03/12) 

Chủ Nhật
(04/12) 

LỚP TCSP MẦM NON          KNGT
C
T.Tuệ
KNGT
(S/C)
        T.Tuệ 
          

Kế toán K55
(Lớp Tối) 
GDTC
T
T.Toàn 
  THI
GDTC
18H

     
    C.TRỊ 1
T
            T.Tráng
           


 

   
TRUNG CẤP CNTT K51   GDTC
T
T.Toàn 
       

C.Trị 2
T
T.Chiến
           

    
 THI
GDTC
18H
CTDL VÀ GT
T
T.Tuấn   

 

PM.ACCES
T
T.Tin Học 

   
 

 

 

         
Kế toán K47      PM.KTM
C
      Tổ Tin Học  
Học Bù
              
THI
GDTC
16H

        
   PM.KTM
C
      Tổ Tin Học  
                      
          
            
 


 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

            

 

GDPL
C
T.Tĩnh 

  THI
GDTC
16H
  

 

GDPL
C
T.Tĩnh  

   
Kế toán K49 

 GDTC
T
T.Toàn

 C.Trị 2
T
 T.Chiến  
           
       
THI
GDTC
18H
 

TCDN
T
T.Sơn

Báo Nghĩ
        

 

 

             
Kế toán K51 GDTC
T
T.Toàn 
C.Trị 2
T
 T.Chiến  
             
THI
GDTC
18H

               
     

TCDN
T
T.Sơn

Báo Nghĩ 
           

      

PM.ACCESS
T
T.Tin Học
 

 
               
 Kế toán K42   

         
       NLTK
T
T.Điền 
 
 Kế toán K44
(PT15D12)
   
          
  TIN HỌC
T
T.TH 
NLTK
T
T.Điền 
 

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ ngày 05/12/2016 ĐẾN  11/12/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
            (05/12
)

Thứ Ba 
(06/12) 

Thứ Tư 
            (07/12)
 

Thứ Năm
(08/12)

 Thứ Sáu
            (09/12
)

Thứ Bảy
(10/12)

Chủ Nhật
(11/12)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

                   

 Kế toán K53 

(Lớp chiều)

  GDPL
C
T.Tĩnh 
   GDPL
C
T.Tĩnh
     
CNTT K51 ( Tối)               

 

 
C.trị 2
T
T.Chiến 
PM.ACCESS
T
Tổ.Tin Học
CTDL &GT
T
T.Tuấn
 
PM.ACCESS
T
Tổ.Tin Học
   
Kế toán K55
  C.TRị 1
T
T.Tráng     


C.TRị 1
T
T.Tráng            
   
Kế toán K47   PM.KTM
C
Tổ Tin Học 
 
       PM.KTM
C
Tổ Tin Học 
               
Kế toán K49  

 

 
 C.TRị 2
T
T.Chiến
   

TCDN
T
T.Sơn

                                           
Kế toán K51
  C.TRị 2
T
T.Chiến
PM.ACCESS
T
Tổ.Tin Học 
           

TCDN
T
T.Sơn

 

PM.ACCESS
T
Tổ Tin Học 
    
 Kế toán K42

 

                   

 

 

 

 

   

 

       NLTK
     T
              T.Điền       

           
 
 Kế toán K44

 

 

 

 

TIN HỌC
T
         T.TH    
                           
  TIN HỌC
T
         T.TH           

 

       NLTK
      T
         T.Điền     
 
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 28/11/2016 ĐẾN 04/12/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(28/11)

 Thứ Ba
(29/11)

Thứ Tư
(30/11) 

 Thứ Năm
(01/12)

Thứ Sáu
(02/12) 

Thứ Bảy
(03/12) 

Chủ Nhật
(04/12)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
        NÓI 2
T
C.Tú 

    

                                               

T.Nhật 2
T
C.Trang 

 

 NÂM+Âm VH
S
C.Tú
ĐỌC 2
C
C.Vũ  
ĐH liên thông K14                       AVCNKT
      T
           T.Trung 
Tăng cường
AVCNKT 1
(S/C)
T.Trung 
ĐH liên thông K17    

 

     

 

 

 KIỂM TOÁN TC 1
T
T.Dũng 
BÁO NGHỈ
KIỂM TOÁN TC 1
(S/C)
T.Dũng  
 
ĐH Liên Thông K19 

 

   TTHCM
T
T.Tĩnh 

 

 

QTĐHSXKD
T
T.Việt 

             

 

   
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 

         

 

                                    

KHÓA LUẬN TN
T
C.Loan 

KHÓA LUẬN TN
T
C.Loan 
Tăng cường

KIỂM TOÁN TC 1
(S/C)
T.Dũng  
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 

     QTTC
  T
         T.Đông       
     HTTTKT
T
                          T.Huy                   

 

TTC
T
C.Tuyết 
TTC
(S/C)
C.Tuyết 
ĐH Liên Thông K21         TTHCM
T
           T.Tĩnh                    
 TCC2
T
T.Phúc
  TOIEC 3
T
C.Nga 


 

 

 

                                                 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ ngày 05/12/2016 ĐẾN  12/12/2016)

                                                       Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(05/12)

 

Thứ Ba
 
(06/12)

 Thứ  Tư 
(07/12)

Thứ Năm
(08/12) 

Thứ Sáu
(09/12)  

Thứ Bảy
(10/12)

Chủ Nhật
(11/12)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
       

NÓI 2
T
C.Tú

 T.Nhật 2
T
C.Trang

 
NÂM+Âm VH
S
C.Tú
ĐỌC 2
C
C.Vũ  
ĐH Liên Thông K21 TOIEC 3
T
C.Nga 
BÁO NGHĨ 
 TTHCM
T
T.Tĩnh
 TCC2
T
T.Phúc
  TOIEC 3
T
C.Nga 
TTHCM
T
T.Tĩnh 
 
ĐH Liên Thông K17           KIỂM TOÁN TC 1
T
T.Dũng
KIỂM TOÁN TC 1
(S/C)
T.Dũng
ĐH Liên Thông K19   

  TTHCM

T.Tĩnh 


 
QLHĐSXKD
T
T.Việt

  


 

TTHCM
T
T.Tĩnh


ĐH Liên ThôngCĐ K3           

 

      Khóa luận TN
T
C.Loan       
KIỂM TOÁN TC 1
T
T.Dũng    
    KIỂM TOÁN TC 1
(S/C)
T.Dũng
ĐH Liên ThôngCĐ K4     QTTC
T
T.Đông
 
  HTTTKT
T
T.Huy  
  

 

 

TTC
T
       C.Tuyết

TTC
(S/C)
        C.Tuyết     

ĐH Liên Thông K14               AVCNKT1
T
T.Trung
AVCNKT1
(S/C)
T.Trung          

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác